Bądź z nami!

Brak produktów w koszyku.

a

Regulamin

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego mojekonopie.pl obowiązujący od dnia 29.12.2015

 1. Definicje
 2. Postanowienia ogólne
 3. Klienci i faktury
 4. Zasady korzystania ze sklepu internetowego
 5. Procedura zawarcia umowy sprzedaży
 6. Zamówienia
 7. Płatności
 8. Dostawa
 9. Odstąpienie od umowy
 10. Dostępność produktów
 11. Reklamacje dotyczące towarów
 12. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
 13. Postanowienia końcowe

 1. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu Internetowego mojekonopie.pl;
 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 3. Sklep Internetowy (Sklep) – witryna internetowa dostępna pod adresem www.mojekonopie.pl za pośrednictwem której Klient może dokonywać zakupu Towaru;
 4. Klient – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów zawarta w języku polskim w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Hemp Center sp z o.o. a Klientem z wykorzystaniem witryny internetowej Sklepu, którego właścicielem jest Spółka Hemp Center sp z o.o., NIP:6272744226, REGON:363292004, ul Katowicka 154B, 41-500 Chorzów;
 7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r., o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827);
 8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r., o świadczeniu drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i przepisów prawa, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;

2. Postanowienia ogólne:

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.mojekonopie.pl, zgodny z postanowieniami art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 2. Regulamin określa w szczególności:
  1. zasady rejestracji konta i korzystania z niego w ramach Sklepu Internetowego;
  2. warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach Sklepu Internetowego;
  3. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego;
  4. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego;
 3. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia minimalnych wymagań technicznych:
  1. Internet Explorer w wersji 6.0 lub nowszej z włączoną obsługą Java script;
  2. Mozilla Firefox w wersji 2.0. lub nowszej z włączoną obsługą Java script;
 4. Zgodnie z przepisami prawa Hemp Center sp z o.o.. zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu www.mojekonopie.pl do osób fizycznych, które ukończyły wiek 18 lat.
 5. Klienci mają dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem dedykowanego linku na stronie głównej Sklepu, Klienci mogą pobrać Regulamin i sporządzić jego wydruk;
 6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, zdjęcia, parametry użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

3.Klienci i faktury:

 1. Oferta Sklepu skierowana jest wyłącznie do Konsumentów, będących osobami fizycznymi, dokonującymi zakupu w celu niezwiązanym bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Na żądanie Klienta Sklep wystawi fakturę VAT na osobę fizyczną zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług.

4. Zasady korzystania ze Sklepu mojekonopie.pl:

 1. Warunkiem koniecznym rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest rejestracja konta, która następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie: https://mojekonopie.pl/pl/login
 2. Rejestracja dokonywana jest poprzez podanie danych osobowych wymaganych w formularzu oraz akceptacja Regulaminu Sklepu;
 3. Hemp Center sp z o.o.. może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności gdy Klient:
  1. podał w formularzu rejestracyjnym niepełne lub nieaktualne dane osobowe, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
  2. dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności innych Klientów Sklepu;
  3. dopuścił się innych zachowań niezgodny z przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznego, a także gdy Hemp Center sp z o.o.. otrzymała wiarygodną wiadomość o takim zachowaniu;
  4. swoim zachowaniem godzi w dobre imię Hemp Center sp z o.o..;
 4. W przypadku ograniczenia w dostępie do konta lub jego usunięcia przez Hemp Center sp z o.o.., powtórna rejestracja jest możliwa jedynie za zgodą Spółki;
 5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu usługami, Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych.
 6. Klient Sklepu zobowiązany jest w szczególności do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
  2. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie oprogramowania lub urządzeń służących do automatyzacji;
  3. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla klientów oraz dla Hemp Center sp z o.o..;

5. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży:

 1. Umowa sprzedaży może zostać zawarta po spełnieniu warunków opisanych w pkt. IV Regulaminu w szczególności po rejestracji konta w Sklepie Internetowym oraz wybraniu i dodaniu do koszyka Towaru;
 2. W trakcie składania zamówienia do momentu jego finalizacji poprzez naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę” – klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych kontynuowanie zakupów poprzez wprowadzenie do koszyka kolejnego towaru;
 3. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  1. przedmiotu zamówienia,
  2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
  3. wybranej metody płatności.
  4. wybranego sposobu dostawy,
  5. czasu dostawy,
 4. W celu realizacji Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści niniejszego Regulaminu, podanie wymaganych danych osobowych oraz zatwierdzenie Zamówienia przyciskiem „Zamawiam i płacę”;
 5. Po złożeniu Zamówienia, na pocztę elektroniczną podaną w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość e-mail, zawierająca ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia;
 6. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia lub jego wysyłki umowę Sprzedaży uważa się za zawartą;
 7. Dostęp do historii zamówień możliwy jest po zalogowaniu na konto Klienta w Sklepie.
 8. Hemp Center sp z o.o.. dopuszcza możliwość zawarcia Umowy Sprzedaży w drodze negocjacji prowadzonej za pomocą tradycyjnej poczty na adres Hemp Center sp z o.o.. podany w pkt. I ust. 6 niniejszego Regulaminu.
  1. negocjacjom podlegają cena Towaru i zapisy Regulaminu dotyczące jego dostawy;
  2. negocjacje, o których mowa powyżej muszą być prowadzone z poszanowanie dobrych obyczajów, a w szczególności z zamiarem zawarcia Umowy.
  3. do zawarcia Umowy opartej na negocjacjach dochodzi na warunkach określonych w odpowiednich przepisach Kodeksu Cywilne w szczególności zgodnie z art. 72 §1.
  4. każda ze Stron biorących udział w negocjacjach ma zakaz ujawniania czy przekazywania osobom trzecim informacji, które z zastrzeżeniem poufności zostały jej udostępnione przez drugą stronę.

6. Zamówienia:

 1. Zamówienia realizowana są jedynie na terytorium Unii Europejskiej;
 2. Zamówienia można składać przez całą dobę, 7 dni w tygodniu;
 3. Złożenie zamówienia możliwe jest na zasadach opisanych w pkt. V Regulaminu.
 4. Wysyłka produktów ze statusem „dostępny” następuje w ciągu 24 godzin (dni robocze) od momentu zaksięgowania środków pieniężnych na koncie Hemp Center sp z o.o. Czas ten może ulec wydłużeniu do 5 dni roboczych w przypadku gdy w zamówieniu znajduje się chociaż jeden produkt ze statusem „dostępny do 5 dniu”. Zamówienia składające się z produktów dostępnych o różnym statusie dostępności są wysyłane dopiero po otrzymaniu produktu wymagającego najdłuższego czasu realizacji.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia nie spełniającego tego warunku.

7. Płatności i ceny:

 1. Ceny Towaru podane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki w tym podatek VAT, cła oraz inne składniki.
 2. Płatność może być dokonana według wymienionych niżej sposobów:
  1. za pomocą przelewu bankowego na konto:

MBANK 98 1140 2004 0000 3302 7845 4994

 1. Przelewem online: forma płatności elektronicznej obsługiwana przez PayU S.A. – krajowej instytucji płatniczej, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399. Opcja zapłaty przelewem online jest dostępna w wybranych kategoriach produktowych.
 2. Kartą płatniczą (Visa, Mastercard) – każda transakcja płatności kartą jest w sposób bezpieczny autoryzowana przez PayU S.A. (co może chwilę potrwać). Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest przekazywane do realizacji.
 3. płatności gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie firmy
 4. przy odbiorze zamówienia u kuriera

8. Dostawa:

 1. Zamówienia wysyłane są z siedziby Sklepu Hemp Center Sp. z o.o. ul Katowicka 154B, 41-500 Chorzów dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost pod wskazany w formularzu zamówienia adres.
 2. Koszt dostawy zamówień na kwotę niższą niż 150 zł ustalony jest odpowiednio:
  1. dla płatności dokonanej za pomocą przelewu – wynosi 12,50 zł,
  2. dla płatności za pobraniem – wynosi 16,60 zł,
 3. Koszt dostawy dla zakupu powyżej 150 zł wynosi 0,00 zł dla płatności dokonanej za pomocą przelewu lub pośrednika płatności on-line,
 4. Koszt dostawy Towaru na terenie Unii Europejskiej wynosi 85,00 zł dla paczki do 5 kg.
 5. Czas dostawy wynosi do 3 dni roboczych, liczony jest od dnia przekazania przesyłki firmie kurierskiej.
 6. Sklep może dochodzić zwrotu kosztów dostawy Towaru w momencie jego nieodebrania, po uprzednim wezwaniu Klienta do odebrania przesyłki.

9. Odstąpienie od Umowy:

Każdemu konsumentowi korzystającemu z usług Sklepu mojekonopie.pl przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej Umowy zakupu Towaru zgodnie z przepisami Ustawy o prawach konsumenta, w terminie 14 dni od wejścia w posiadanie rzeczy (Towaru), bez podania przyczyny. Aby skorzystać z tego uprawnienia należy poinformować Sklep o swojej decyzji w drodze oświadczenia wysłanego listownie na adres siedziby:

Hemp Center sp z o.o. , ul Katowicka 154B, 41-500 Chorzów

Lub pocztą elektroniczną na adres: sklep@mojekonopie.pl

wzór formularza: http://www.federacja-konsumentow.org.pl/n,45,865,12,1,wzor-oswiadczenia-o-odstapieniu-od-umowy-zawartej-na-odleglosc.html

Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy w wyżej wymienionym terminie wysłać wypełniony formularz odstąpienia od Umowy.

Skutki odstąpienia od Umowy:

 1. W przypadku odstąpienia od Umowy, Hemp Center sp z o.o. będący operatorem Sklepu Internetowego mojekonopie.pl zwraca konsumentowi wszelkie otrzymane od konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (za wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia Towaru innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, jednakże nie później niż 14 dni od dnia w którym Sklep odebrał od konsumenta oświadczenie woli o odstąpieniu od umowy. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub czasu dostarczenia dowodu jej odesłania w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, o czym poinformuje konsumenta. Zwrotu należy dokonać na adres siedziby podany w pkt. I ust. 6. Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności jakiego użył Konsument. Konsument ponosi koszt zwrotu Towaru. Powyższe prawo jest wyłączone w przypadku umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. Powyższe prawo jest wyłączone dla umowy, której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

10. Dostępność produktów:

 1. Dokonując Zamówienia konsument obowiązany jest zwrócić uwagę na status dostępności znajdujący się na stronie katalogowej produktu.

11. Reklamacje dotyczące Towarów:

 1. Hemp Center sp z o.o. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o prawach konsumenta. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres poczty elektronicznej … lub listownie na adres Hemp Center sp z o.o. , ul. Katowicka 154 B, 41-500 Chorzów
 2. Hemp Center sp z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej prawidłowo zgłoszonej reklamacji w terminie 14 dni.
 3. Hemp Center sp z o.o. nie jest producentem oferowanych Towarów.
 4. Hemp Center sp z o.o. zobowiązuje się dostarczyć sprzedaną rzecz bez wad.
 5. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer zamówienia oraz szczegóły dotyczące reklamacji.
 6. Wszelkie spory wynikłe w związku ze świadczonymi przez Hemp Center sp z o.o. usługami w ramach Sklepu mojekonopie.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Katowicach. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

12. Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych jest Spółka Hemp Center sp z o.o.
 2. Administrator danych zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Klient podając przy składaniu zamówienia lub w trakcie rejestracji konta swoje dane osobowe Administratorowi wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Spółkę w celu realizacji złożonego zamówienia. Klienta w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

13 Postanowienia końcowe:

 1. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu adres e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu.
 2. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce regulamin (https://mojekonopie.pl/pl/i/Regulamin/3/ ). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia.